میزبان فا

Permission چیست ؟

Permission چیست ؟

در این آموزش شما را با مبحث سطوح دسترسی ها یا Permission ها آشنا خواهیم نمود. در ابتدا توضیحی درباره ی پرمیشن داده می شود و پس از آن انواع پرمیشن ها را توضیح خواهید داد.

Permission چیست ؟

Permission چیست ؟

پرمیشن به معنای سطح دسترسی می باشد. با استفاده از این ویژگی می توانیم سطح دسترسی کاربران گروه های مختلف به فایل ها و فولدر های درون هاست خود کم و زیاد نماییم. سطح دسترسی، امر مهمی است  که زیرا در صورت اعمال اشتباه آن بر روی یک فایل می توانید اجازه ی ویرایش آن را به عموم افراد بدهید و …
هاست چیست؟
فایل هایی وجود دارند که نباید توسط همگان قابل ویرایش باشند، بدین منظور می بایست سطح دسترسی آن را به نحوی تنظیم نماییم که این فایل غیر قابل ویرایش باشد.
یا فایل هایی وجود دارند که برای دانلود بر روی سایتمان قرار می دهیم، پس این فایل میبایست دارای سطح دسترسی باشد که کاربران ما بتوانند آن را دانلود نمایند.
پرمیشنی که بر روی فایل ها و فولدر ها ایجاد  می نماییم عددی 3 رقمی می باشد که هر رقم آن معنا و مفهوم خاصی دارد.
خطای مربوط به سطح دسترسی فایل ها :

Permission چیست ؟

Permission چیست ؟

در صورتیکه فایلی دارای سطح دسترسی محدود شده باشد و بخواهید به آن دسترسی پیدا کنید با خطای Forbidden 403 مواجه خواهید شد.

Permission چیست ؟

Permission چیست ؟

در ادامه شما را با انواع سطح دسترسی ها و کاربران آشنا خواهیم نمود.
انواع سطح دسترسی ها :
•    خواندن: سطح دسترسی خواندن یا Read بدین معنا می باشد که شما می توانید یک فایل یا فولدری را بخوانید .
•    نوشتن: سطح دسترسی نوشتن یا Write بدین معنا می باشد که شما می توانید بر روی فایل موردنظر ویرایش انجام دهید.
•    اجرا: سطح دسترسی اجرا یا Execute بدین معنا می باشد که شما می توانید یک فایلی را اجرا نمایید.
درادامه با مثال هایی که زده خواهد شد با مفهوم این سطح دسترسی ها بیشتر آشنا خواهید شد.
انواع کاربران :
•    کاربر/ یوزر: کاربر اصلی یا Owner می باشد که بیشترین سطح دسترسی را خواهد داشت. همان یوزر هاست.
•    گروه : گروه ها/ Groups تابع یوزر اصلی می باشند.
•    جهان/عموم: منظور از عموم یا World تمامی کسانی که سایت را مشاهده می کنند.
در ادامه با انواع دسترسی هایی که به هرکدام از این گروه های کاربری داده می شود بیشتر آشنا خواهید شد.

Permission چیست ؟

Permission چیست ؟

انواع حالت های سطح دسترسی های هر گروه کاربری:
سطح دسترسی ها برای هر گروه کاربری « Owner، Group ، World » به 8 حالت ممکن می باشد:
•    0: هیچ یا None می باشد. بدین معنی که هیچ سطح دسترسی برای خواندن، نوشتن و اجرا وجود ندارد.
•    1: اجرا یا Execute می باشد. بدین معنی که سطح دسترسی برای گروه کاربری مورد نظر برای اجرای فایل ها و فولدر ها را فراهم می کند.
•    2: نوشتن یا Write می باشد. بدین معنی که سطح دسترسی برای گروه کاربری مورد نظر برای نوشتن یا ویرایش فایل ها و فولدر ها را فراهم می کند.
•    3: نوشتن و اجرا یا Write and Execute می باشد. بدین معنی که سطح دسترسی برای گروه کاربری مورد نظر برای نوشتن و اجرای فایل ها و فولدر ها را فراهم می کند.
•    4: خواندن یا Read می باشد. بدین معنی که سطح دسترسی برای گروه کاربری مورد نظر برای خواندن فایل یا فولدر ها را فراهم می کند.
•    5: خواندن و اجرا یا Read and Execute می باشد. بدین معنی که سطح دسترسی برای گروه کاربری مورد نظر برای خواندن و اجرای فایل یا فولدرها را فراهم می کند.
•    6: خواندن و نوشتن یا Read and Write می باشد. بدین معنی که سطح دسترسی برای گروه کاربری مورد نظر را برای خواندن و نوشتن فایل یا فلودر ها را فراهم می کند.
•    7: هر 3 سطح دسترسی خواندن، اجرا و نوشتن یا Read and Write and Execute می باشد. بدین معنی که سطح دسترسی برای گروه کاربری مورد نظر را برای خواندن، نوشتن و اجرای فایل یا فولدر ها را فراهم می کند.
برای نمایش دادن سطح دسترسی ها از حروف زیر استفاده می شود:

—————————-
سطح دسترسی Read: r
سطح دسترسی Write: w
سطح دسترسی Execute: x

—————————
بدین ترتیب نحوه نمایش اعداد توضیح داده شده ی فوق به صورت زیر می باشد:

None 0
Execute –x 1
Write -w- 2
Write-execute -wx 3
Read r– 4
Read-execute r-x 5
Read-write rw- 6
Read-write-execute rwx 7

اعدادی که در سطح دسترسی ها استفاده می نماییم شامل 0 ، 4 ، 5 ، 6 و 7 می باشد. اعداد 1 ، 2 و 3 به صورت ترکیبی می باشند برای مثال معادل 4+1 برابر است با سطح دسترسی 5  و به همین  ورت بقیه اعداد.
سطح دسترسی فلودر ها به صورت پیشفرض 755 می باشد و سطح دسترسی فایل ها نیز به صورت پیشفرض 644 می باشد. برای فولدر های سیستمی نیز می توانیم از سطح دسترسی 700 یا 750 استفاده نماییم.
توجه نمایید عدد 0 نمی تواند در جایگاه اول قرار داشته باشد. بدین صورت که اگر برای عدد سطح دسترسی فرم زیر را داشته باشیم:
——    ——    ——
5            7            0
این سطح دسترسی صحیح نمی باشد زیرا کاربر اصلی یا Owner می بایست خودش حداقل سطح دسترسی را داشته باشد.
چند نمونه سطح دسترسی:

Index.html File 644 rw- r– r–
joomla Folder 755 rwx r-x r-x
Config File 400 r– — —
Wp-config File 750 rwx r-x —
example example 666 rw- rw- rw-
example example 700 rwx — —
example example 640 rw- r– —

در ادامه عملکرد برخی از کدها را برای شما تشریح می نماییم:
برخی از کدهای سطح دسترسی  برای فایل ها

کد عملکرد
600 فایل مورد نظر را غیر قابل دسترس می نماید
644 فایل مورد نظر را برای عموم قابل خواندن می نماید مانند اسناد HTML
666 فایل مورد نظر را قابل خواندن و ویرایش می نماید
755 فایل مورد نظر را برای عموم قابل خواندن و اجرا شدن می نمایدمانند CGI Scripts
777 فایل مورد نظر را برای عموم قابل نوشتن و اجرا می نماید استفاده از این سطح دسترسی با احتیاط توصیه می گردد

برخی از کدهای سطح دسترسی برای پوشه ها

کد عملکرد
711 فایل های درون یک پوشه را قابل خواندن می نماید محتویات پوشه قابل خواندن نمی باشد
755 فایل ها و محتویات درون یک پوشه را برای عموم قابل خواندن می نماید
777 دسترسی کامل جهت خواندن، نوشتن و حذف کردن یک پوشه برای عموم را می دهد استفاده از این سطح دسترسی با احتیاط توصیه می گردد

نکته: سطح دسترسی 777 معمولا توصیه نمی گردد. این نوع سطح دسترسی همانطور که در جدول بالا مشاهده نمودید دسترسی بسیار کاملی در همه ی زمینه ها به تمامی کاربران داده می شود.
نکته: اگر سطح دسترسی ها به درستی تنظیم نشوند با خطای Internal Server Error مواجه خواهید شد. اکثرا به دلیل سطح دسترسی ها و محتوای فایل .htaccess خطای Internal Server Error ایجاد می گردد.

Permissions چیست ؟

Permissions چیست ؟

آموزش تغییر سطح دسترسی ها در سی پنل
آموزش تغییر سطح دسترسی ها در دایرکت ادمین